<optgroup id="wussm"></optgroup>
<center id="wussm"></center><optgroup id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></optgroup><optgroup id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></optgroup><center id="wussm"></center>
<optgroup id="wussm"><small id="wussm"></small></optgroup>
<center id="wussm"></center>
<center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center><center id="wussm"></center><center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center>
<center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center><optgroup id="wussm"></optgroup>
<optgroup id="wussm"><div id="wussm"></div></optgroup>
<optgroup id="wussm"><div id="wussm"></div></optgroup>

賽伍技術(603212):賽伍技術獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關議案的事前認可聲明

時間:2022年03月29日 22:36:33 中財網
原標題:賽伍技術:賽伍技術獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關議案的事前認可聲明蘇州賽伍應用技術股份有限公司獨立董事關于
屆董事會第
十六
次會議相關議案的
事前認可聲明蘇州賽伍應用技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據《上海證
券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,在召開公司第二屆董事會
第十六次會議前向我們提交了《關于公司續聘
20
2
2
年度審計機構的議案》
。我
們作為公司獨立董事,本著實事求是,認真負責的態度,對上述議案所涉及的事
項進行了充分溝通,并認真審閱了董事會提供的上述有關資料,認為:

天衡
會計師事務所(特殊普通合伙)在
2021
年度為公司提供審計服務工作
中,
恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的執業準則,較好地完成了審計工作,出
具的審計報告能公正、真實地反映公司的經營狀況和經營成果。因此,我們同意
續聘
天衡
會計師事務所(特殊普通合伙)為公司
2022
年度審計機構,同意將《關

公司
續聘
2022
年度審計機構的議案》提交公司第

屆董事會第
十六
次會議進
行審議。特此聲明。

蘇州賽伍應用技術股份有限公司董事會

獨立董事:李丹云 梁振東 武亞軍

2022年3月25日  中財網
各版頭條
我妽让我满足她
<optgroup id="wussm"></optgroup>
<center id="wussm"></center><optgroup id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></optgroup><optgroup id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></optgroup><center id="wussm"></center>
<optgroup id="wussm"><small id="wussm"></small></optgroup>
<center id="wussm"></center>
<center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center><center id="wussm"></center><center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center>
<center id="wussm"><wbr id="wussm"></wbr></center><optgroup id="wussm"></optgroup>
<optgroup id="wussm"><div id="wussm"></div></optgroup>
<optgroup id="wussm"><div id="wussm"></div></optgroup>